Privacyverklaring

Tenzij hieronder anders vermeld, is de beschikbaarstelling van uw persoonlijke gegevens wettelijk noch contractueel vereist voor de sluiting van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als tijdens de verdere verwerking geen andere informatie wordt verstrekt. Onder "persoonsgerelateerde gegevens" wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke voor deze gegevensbeschermingsverklaring in de zin van de EU-DSGVO en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de EU-lidstaten, alsmede andere gegevensbeschermingsvoorschriften is:

VKF Renzel B.V.
Helmkamp 58
7091HR Dinxperlo
Nederland
Tel.: +31 (0) 315 – 65 99 99
E-mail: info@vkf-renzel.nl
Website: www.vkf-renzel.nl

Functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke partij is:


Konrad Leitow
Im Geer 15
46419 Isselburg
Duitsland
Telefoon: +49 (0)2874-910-523
E-mail: datenschutz@vkf-renzel.de
 

Inhoudsopgave

Server-logbestanden

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens via uw internetbrowser doorgegeven en in loggegevens (server-logbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijv. de naam van de bezochte pagina, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. Deze gegevens dienen uitsluitend om de storingsvrije werking van onze website te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Het is niet mogelijk deze gegevens toe te wijzen aan een bepaalde persoon.

 

Contact via e-mail

Als u via e-mail zakelijk contact met ons opneemt, verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover deze door u zijn verstrekt. De gegevensverwerking heeft tot doel uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden. Indien het contact dient voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijv. raadpleging bij interesse in aankoop, voorbereiding van een offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten contract tussen u en ons, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Indien het contact om andere redenen plaatsvindt, vindt deze gegevensverwerking plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO) vanwege ons doorslaggevend legitiem belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek. In dit geval hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Wij zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens gewist met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

 

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier

Bij gebruik van het contactformulier, verzamelen we uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze hebt verstrekt. De gegevensverwerking dient voor het opnemen van contact. Door het verzenden van uw bericht gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens gewist als u niet hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik.

 

Klantaccount

Bij de opening van een klantaccount verzamelen wij uw persoonsgegevens in de daarbij aangegeven omvang. Het doel van gegevensverwerking is om uw aankoopervaring te verbeteren en orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. Uw klantaccount wordt vervolgens gewist.

 

Verzameling, verwerking, gebruik en verwerking van persoonsgegevens bij bestellingen

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens alleen in de mate die nodig is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en voor de verwerking van uw verzoeken. De beschikbaarstelling van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet beschikbaar stellen heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking gebeurt op basis van artikel 6 (1) sub b AVG en is noodzakelijk voor de totstandkoming van een overeenkomst met u. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uitgesloten hiervan zijn alleen onze servicepartners, die we nodig hebben voor de afwikkeling van de contractuele betrekking of dienstverleners die we gebruiken in het kader van de orderverwerking.

Naast de ontvangers die worden genoemd in de betreffende clausules van deze privacyverklaring, zijn dit bijvoorbeeld ontvangers van de volgende categorieën: Verzenddienstverleners, betalingsdienstaanbieders, leveranciers van goederenbeheerdiensten, dienstverleners voor orderverwerking, webhosters, IT-dienstverleners en dropshipping-dealers. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht blijft tot een minimum beperkt.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door in uw internetbrowser de juiste technische instellingen te kiezen, kunt u het opslaan van cookies en de overdracht van de daarin opgeslagen gegevens voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website in volle omvang kunt benutten.

Wij gebruiken niet-noodzakelijke cookies op onze website om het surfgedrag van onze paginabezoekers te kunnen analyseren. Ook gebruiken wij cookies om bezoekers van andere websites achteraf te kunnen benaderen met gerichte, op hun interesses gerichte reclame.

De verwerking gebeurt op basis van § 15 (3) TMG alsmede artikel 6 (1) sub f AVG met het oog op het gerechtvaardigde belang bij de bovengenoemde doeleinden.

Via de onderstaande links kunt u informeren hoe u de cookies bij de belangrijkste browsers kunt beheren (o.a. ook deactiveren):

 

Technisch noodzakelijke cookies

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser te herkennen, zelfs na een paginawissel, en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawissel.

De verwerking gebeurt op basis van § 15 (3) TMG alsmede artikel 6 (1) sub f AVG met het oog op het gerechtvaardigde belang bij de bovengenoemde doeleinden.

De gegevens die op deze manier van u worden verzameld, worden gepseudonimiseerd door technische voorzorgsmaatregelen. Het is daarom niet meer mogelijk de gegevens te koppelen aan uw persoon. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van u opgeslagen. Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1), sub f AVG.

 

Gegevensverzameling bij het schrijven van een commentaar

Wanneer u commentaar geeft op een artikel of een bijdrage, verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen in de door u verstrekte omvang. Het doel van de verwerking is commentaar mogelijk te maken en weer te geven. Door het verzenden van het commentaar gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. Uw persoonsgegevens worden vervolgens verwijderd.

Bij publicatie van uw commentaar wordt alleen de door u opgegeven naam gepubliceerd.

 

Gebruik van het e-mailadres voor het toezenden van nieuwsbrieven

Wij gebruiken uw e-mailadres uitsluitend voor het versturen van nieuwsbrieven voor onze eigen reclamedoeleinden, ongeacht de uitvoering van de overeenkomst, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de betreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt vervolgens uit de mailinglijst verwijderd.

Uw gegevens worden in het kader van de orderverwerking aan een dienstverlener (Inxmail GmbH) doorgegeven voor e-mailmarketing. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan overige derden.

Indien van toepassing verzamelen we extra gegevens, zoals het opnemen van een persoonlijke begroeting in onze nieuwsbrief. Onze nieuwsbrieven zijn zo ingericht dat we inzichten kunnen verkrijgen over verbeteringen, doelgroepen of het leesgedrag van onze abonnees. Dit kunnen we doen dankzij een 'web beacon' of tracking pixel die reageert op interacties met de nieuwsbrief, zoals kijken of er op links wordt geklikt, of de nieuwsbrief überhaupt wordt geopend, of hoe laat de nieuwsbrief wordt gelezen. Als we een aparte toestemming hebben gekregen voor tracking in onze nieuwsbrief (zogenaamde tracking toestemming), kunnen we conclusies trekken over het gebruiksgedrag van onze nieuwsbriefabonnees. De trackingtoestemming kan afzonderlijk worden ingetrokken, d.w.z. zonder de toestemming voor het inschrijven op de nieuwsbrief zelf in te trekken. Zonder trackingtoestemming kunnen we geen conclusies trekken over het gebruiksgedrag van individuele abonnees.

 

Gebruik van het e-mailadres voor het toezending van reclamemail

Wij gebruiken uw e-mailadres, dat wij in het kader van de verkoop van een goed of dienst hebben ontvangen, voor de elektronische doorgifte van reclame voor eigen goederen of diensten, die vergelijkbaar zijn met die u reeds bij ons heeft aangekocht, voor zover u niet tegen dit gebruik bent ingegaan. De beschikbaarstelling van het e-mailadres is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet beschikbaar stellen heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst kan worden gesloten.

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6 (1) sub f AVG vanuit het gerechtvaardigde oogpunt van reclamemail. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor de bezwaarprocedure staan in het colofon. U kunt ook gebruik maken van de daarvoor bestemde link in de reclamemail.

 

Het doorgeven van het e-mailadres aan transportbedrijven voor informatie over de verzendstatus

In het kader van de contractafwikkeling geven wij uw e-mailadres door aan het transportbedrijf, mits u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd in het bestelproces. Het doel van het doorgeven is om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.

 

Gebruik van Econda

Op onze website gebruiken we de analysetool van Econda GmbH (Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe). Voor vraaggerichte vormgeving alsmede voor optimalisatie van deze website worden door oplossingen en technologieën van econda GmbH geanonimiseerde gegevens geregistreerd en opgeslagen en tevens worden uit deze gegevens gebruiksprofielen met gebruik van pseudoniemen aangemaakt. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt die het opnieuw herkennen van een internetbrowser mogelijk maken. Gebruikersprofielen worden echter niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker met gegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd. Met name IP-adressen worden direct na ontvangst onherkenbaar gemaakt, waardoor het niet mogelijk is gebruikersprofielen aan IP-adressen toe te wijzen.

Het gebruik van gepseudonimiseerde gegevens is gebaseerd op de bepalingen van §15 (3) TMG (Telemediengesetz). Als u in de toekomst bezwaar heeft tegen Econda, verdere verzameling en opslag van uw gegevens, kunt u de verwerking van uw gegevens te allen tijde beëindigen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze dataverzameling en -opslag voor de toekomst op https://www.econda.de/en/data-protection/revocation-for-data-storage/. Het bezwaar geldt alleen voor het apparaat en de webbrowser waarop het is ingesteld. Herhaal de procedure indien nodig op alle apparaten. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden de verzoeken opnieuw naar econda gestuurd.

 

Gebruik van remarketing cookies

Wij maken gebruik van remarketing tracking cookies (Facebook Pixel, LinkedIn Insight Tag). Dit betekent dat we u op deze kanalen advertenties kunnen laten zien op basis van uw activiteit op onze website. Hierbij respecteren we uiteraard uw privacy en verkrijgen we alleen geanonimiseerde gegevens over u. De tracking cookies worden geplaatst op onze website. Facebook en LinkedIn gebruiken de cookies om advertenties aan uw voorkeuren aan te laten sluiten. Hierdoor kunnen wij u relevante advertenties laten zien.

Ga voor meer informatie en de privacyverklaring van Facebook naar: https://www.facebook.com/policy.php

Ga voor meer informatie en de privacyverklaring van LinkedIn naar: https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Gebruik van Google Adwords Conversion-Tracking

Wij gebruiken op onze website het online-advertentieprogramma "Google AdWords" en in dit kader Conversion-Tracking (evaluatie bezoekacties). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Wanneer u op een advertentie klikt die wordt geleverd door Google, wordt er een cookie voor Conversion Tracking op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze site bezoekt en het cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Het is zodoende niet mogelijk om cookies op de websites van AdWords-klanten te volgen.

De informatie die met behulp van de Conversion-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om Conversion-statistieken te genereren. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een Conversion-Tracking-Tag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De verwerking gebeurt op basis van artikel 6 (1) sub f AVG vanuit de gerechtvaardigde belangstelling van doelgerichte reclame en de analyse van het effect en de efficiëntie van deze reclame.

Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1), sub f AVG.

Hiervoor kunt u het opslaan van cookies verhinderen door de juiste technische instellingen in uw browsersoftware te kiezen. Wij wijzen u er echter in dit geval op dat u in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website in volle omvang kunt benutten. Ze worden dan niet opgenomen in de Conversion-Tracking-statistieken.

U kunt ook voor u gepersonaliseerde reclame uitschakelen in de advertentie-voorkeuren van Google. De instructies zijn te vinden op https://support.google.com/ads/answer/2662922 Daarnaast kunt u het gebruik van cookies door derden uitschakelen door naar de deactiveringspagina van het netwerkreclame-initiatief (Network Advertising Initiative) te gaan op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar beschreven aanvullende opt-out informatie te implementeren.

Ga voor meer informatie en de privacyverklaring van Google naar: https://www.google.com/privacy/ads/

 

Gebruik van Google Analytics

Op onze website gebruiken we de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). De gegevensverwerking heeft tot doel deze website en de bezoekers ervan te analyseren. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om verslag uit te brengen over de activiteiten op de website en om verdere diensten te leveren aan de eigenaar van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Op deze website wordt de IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google tevoren ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar verkort. Indien nodig worden uw gegevens naar de VS verzonden. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdrachten naar de VS beschikbaar. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) sub f AVG vanuit het gerechtvaardigde belang van een vraaggericht en doelgericht ontwerp van de website. Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1), sub f AVG.

U kunt hiervoor verhinderen dat uw browser cookies opslaat via de desbetreffende technische instellingen van uw browser. We willen er u wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet ten volle gebruik zult kunnen maken van alle functies van deze website. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens verwerkt, door de via de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl beschikbare plug-in te downloaden en te installeren. U kunt een opt-out cookie installeren om het verzamelen door Google Analytics van gegevens die verstuurd worden tussen uw apparaten tegen te gaan. Opt-out cookies verhinderen dat uw gegevens worden verzameld als u deze webpagina bezoekt. Voor een volledige werking, dient u de opt-out te installeren voor al uw systemen en apparaten. Klik hier om het opt-out cookie te installeren: Disable Google Analytics.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html resp. https://www.google.de/intl/nl/policies/.

 

Gebruik van GoogleMaps

Op onze website gebruiken we de inbeddingsfunctie van GoogleMaps-kaarten van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve landkaarten mogelijk.

Daarbij verzamelt, verwerkt en gebruikt Google de gegevens van bezoekers van de websites wanneer zij de pagina's bezoeken waarin GoogleMaps-kaarten zijn geïntegreerd. Meer informatie over het verzamelen en het gebruik van gegevens door Google is te vinden in de informatie van Google over privacy policy op https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Daar kunt u ook uw instellingen in het privacycentrum wijzigen, zodat u uw gegevens die door Google worden verwerkt, kunt beheren en beschermen.

Indien nodig worden daarbij uw gegevens ook naar de VS verzonden. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdrachten naar de VS beschikbaar. Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1), sub f AVG.

Hiervoor moet u de JavaScript-toepassing in uw browser uitschakelen. Wij wijzen u er echter in dit geval op dat u in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website, zoals bijvoorbeeld de interactieve kaartweergave, in volle omvang kunt benutten.

 

Gebruik van Google reCAPTCHA

Op onze website gebruiken we de dienst reCAPTCHA van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). De vraag dient om te kunnen onderscheiden of de invoer door een persoon wordt gedaan of door geautomatiseerde, machinale verwerking geschiedt. De vraag omvat het verzenden van het IP-adres en evt. verdere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Hiervoor wordt uw invoer naar Google verzonden en daar verder verwerkt. Uw IP-adres wordt door Google echter tevoren verkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar verkort.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze service te evalueren. Het IP-adres dat in het kader van ReCaptcha door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Indien nodig worden daarbij uw gegevens ook naar de VS verzonden. Voor gegevensoverdrachten naar de VS is er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, het "Privacy Shield". Google neemt deel aan het "Privacy Shield" en heeft zich aan de richtlijnen onderworpen. Door op de vraag te drukken stemt u in met de verwerking van uw gegevens. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en haar privacyverklaring vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

 

Gebruik van Hotjar

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om het aanbod en de ervaring op deze website te optimaliseren. Met behulp van de technologie van Hotjar begrijpen we de ervaringen van onze gebruikers nog beter (bijv. hoeveel tijd gebruikers op welke pagina's spenderen, op welke links ze klikken, wat ze leuk vinden en wat niet, etc.) en dit helpt ons om onze gebruikers de juiste feedback te geven.

Hotjar werkt met cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun eindapparatuur, in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (wordt alleen geregistreerd en anoniem opgeslagen tijdens het navigeren op de website), de schermgrootte, het apparaattype (Unique Device Identifiers), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), voorkeurstaal voor het juist weergeven van onze website. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

Meer informatie is te vinden in het gedeelte 'about Hotjar' op de helppagina van Hotjar.

Om bezwaar te maken tegen de opslag van een gebruikersprofiel en informatie over uw bezoek aan onze website door Hotjar, evenals het plaatsen van Hotjar-tracking cookies op andere websites, kunt u deze opt-out-link gebruiken: Opt-Out-Link (https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out).

 

Gebruik van Bing Ads

Wij gebruiken Microsoft-reclame van Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS; "Microsoft") op onze website. De gegevensverwerking dient voor marketing- en reclamedoeleinden en voor het meten van het succes van de advertenties (conversion tracking). Wij leren het totale aantal gebruikers kennen die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Hierdoor kunnen wij deze gebruikers echter niet persoonlijk identificeren. Microsoft Advertising maakt gebruik van technologieën zoals cookies en tracking pixels om te helpen analyseren hoe u de website gebruikt. Wanneer u op een advertentie van Microsoft Advertising klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookie heeft een beperkte geldigheid en wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Microsoft en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en dat u naar deze pagina bent doorgestuurd. Daarbij kan onder meer de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, door Microsoft toegekende identificatiecodes (identifiers), informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, referrer URL (website van waaruit u op onze website bent gekomen), URL van onze website. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de Verenigde Staten.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 15 par. 3 p. 1 TMG in combinatie met. Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden. Meer informatie over gegevensbescherming en de door Microsoft Bing gebruikte cookies vindt u op: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

 

Gebruik van PayPal

Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van PayPal. Dit is te vinden op: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

Trusted Shops

De Trusted Shops widget is op deze website geïntegreerd om Trusted Shops-diensten (bijv. keurmerk, verzamelde beoordelingen) te tonen en om na een bestelling Trusted Shops reviews aan kopers aan te bieden.

Dit is noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen met het oog op een optimale marketing van ons aanbod en veilige aankopen mogelijk te maken in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, waarmee wij overeenkomstig art. 26 AVG gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gegevensbescherming. In het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u hierna over de wezenlijke contractuele inhoud volgens art. 26 (2) AVG.

De Trustbadge wordt verstrekt door een VS CDN-provider (Content-Delivery-Network) als onderdeel van de orderverwerking. Een adequaat niveau van gegevensbescherming is gewaarborgd door standaardclausules inzake gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen.. Meer informatie over gegevensbescherming bij Trusted Shops GmbH vindt u hier: https://www.trustedshops.nl/juridische-informatie/

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op dat ook uw IP-adres, de datum en tijd van het gesprek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) en documenten bevat. Het IP-adres wordt onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd, zodat de opgeslagen gegevens niet aan uw persoon kunnen worden gekoppeld. De geanonimiseerde gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden en voor foutenanalyse.

Na afronding van de bestelling wordt uw e-mailadres, dat met een cryptologische one-way-functie wordt gehasht, aan Trusted Shops GmbH doorgegeven. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 sub f AVG. Dit dient om te controleren of u reeds voor diensten bij Trusted Shops GmbH bent aangemeld en is derhalve noodzakelijk voor de vervulling van onze en de doorslaggevende legitieme belangen van Trusted Shops bij het bieden van de in elk afzonderlijk geval aan de specifieke bestelling gekoppelde kopersbescherming en de diensten voor de evaluatie van transacties conform art. 6 lid 1 sub f AVG. In dat geval vindt de verdere verwerking plaats in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops. Indien u zich nog niet voor de diensten heeft ingeschreven, zal u later de gelegenheid worden geboden dit voor de eerste maal te doen. Verdere verwerking na registratie is ook afhankelijk van de contractuele overeenkomst met Trusted Shops GmbH. Als u zich niet registreert, worden alle verzonden gegevens automatisch door Trusted Shops GmbH gewist en is een persoonlijke verwijzing dan niet meer mogelijk.

Trusted Shops maakt gebruik van dienstverleners op het gebied van hosting, monitoring en logging. De wettelijke basis is artikel 6 lid 1 lid f AVG om een ​​storingsvrije werking te garanderen. Daarbij kan er verwerking plaatsvinden in niet EU-landen (VS en Israël). Een passend niveau van gegevensbescherming wordt in het geval van de VS gewaarborgd door standaardbepalingen inzake gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen en in het geval van Israël door een adequaatheidsbesluit.

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen ons en Trusted Shops GmbH kunt u bij vragen over gegevensbescherming en om uw rechten te doen gelden, contact opnemen met Trusted Shops GmbH via de contactmogelijkheden die in de hierboven gekoppelde informatie over gegevensbescherming staan vermeld. Los daarvan kunt u echter altijd contact opnemen met de verantwoordelijke persoon van uw keuze. Uw verzoek zal dan, indien nodig, worden doorgegeven aan de andere verantwoordelijke partij voor een antwoord.

 

Gebruik van Twitter-plug-ins

Op onze website zijn de functie van de dienst Twitter geïntegreerd. Twitter is een sociaal media portaal van het bedrijf Twitter Inc.,795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, (USA). Wij gebruiken Twitter plug-ins. Indien u een navenante website aanroept die een dergelijke plug-in bevat, komt het tot een uitwisseling van gegevens met de servers van Twitter die zich in de VS bevinden. Ook in het geval van interacties die met de verschillende Twitter plug-ins mogelijk zijn, wordt de overeenkomstige informatie over u verzameld en aan Twitter overgedragen en opgeslagen.

Bent u bovendien lid bij Twitter en tijdens het moment dat u de plug-in gebruikt bij Twitter ingelogd, wordt alle informatie over uw websitebezoek met uw Twitter account verbonden en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Indien u niet wilt dat Twitter informatie met de gegevens van uw Twitter account verbindt en samenbrengt, moet u zich voor het bezoek aan onze website bij Twitter uitloggen. Verdere informatie over de verzameling en gebruik van gegevens door Twitter vindt u op https://twitter.com/privacy.

 

Gebruik van Userlike

Wij maken gebruik van een live-chat-service: Userlike UG, Aachener Strasse 55, 50674 Keulen of Brouwersgracht 238-4A, 1013 HE Amsterdam. Deze service maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen. Er is bij deze service sprake van persoonlijk contact in de vorm van real-time chats. De chatgeschiedenis wordt, evenals bezochte pagina’s tijdens de chat, verzameld, verwerkt en opgeslagen. Dit gebeurt in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacy wetgeving.

Middels uw IP-adres wordt aan het begin van de chat lokale informatie verzameld, maar deze zal niet permanent worden opgeslagen. Gegevens - accountgegevens en andere persoonlijke gegevens - worden alleen maar bewaard, indien deze vrijwillig, tijdens de live chat, worden gegeven. Verdere details over uw rechten, betreffende bescherming omtrent uw persoonlijke gegevens en opslag en gebruik hiervan door Userlike, kunt u vinden onder https://www.userlike.com/en/terms#privacy-policy.

 

Gebruik van Vimeo

We gebruiken Vimeo-componenten op onze site. Vimeo is een dienst van Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS. Telkens wanneer u onze website bezoekt, die uitgerust is met een video van Vimeo, zorgt deze component ervoor dat de browser die u gebruikt een overeenkomstige weergave van de Vimeo-component downloadt. Wanneer u onze site bezoekt en tegelijkertijd bent ingelogd op Vimeo, herkent Vimeo aan de hand van de door de component verzamelde informatie welke specifieke pagina u bezoekt en wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke account bij Vimeo. Als u bijvoorbeeld op de knop "Afspelen" klikt of opmerkingen plaatst, wordt deze informatie overgebracht naar uw persoonlijke gebruikersaccount bij Vimeo en daar opgeslagen. Daarnaast wordt de informatie dat u onze site hebt bezocht, doorgegeven aan Vimeo. Dit wordt gedaan ongeacht of u op de video/opmerking klikt of niet.

Als u deze overdracht en opslag van gegevens door Vimeo over u en uw gedrag op onze website wilt voorkomen, moet u uitloggen bij Vimeo voordat u onze site bezoekt. Het privacybeleid van Vimeo geeft hierover meer gedetailleerde informatie, in het bijzonder met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van gegevens door Vimeo: https://vimeo.com/privacy

 

Gebruik van YouTube

Wij gebruiken de YouTube video embedding functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "YouTube") op onze website. YouTube is een bedrijf dat verbonden is aan Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

De functie toont video's die op YouTube zijn opgeslagen in een iFrame op de website. De optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" is geactiveerd. Dit betekent dat YouTube geen informatie over bezoekers van de website opslaat. Alleen wanneer u een video bekijkt, wordt er informatie over die video doorgestuurd naar YouTube en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 15 par. 3 p. 1 TMG in combinatie met. Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten in dit verband en opties om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van YouTube op: https://www.youtube.com/t/privacy.

 

Duur van de opslag

Na afloop van de overeenkomst worden de gegevens eerst opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder de fiscaal- en handelsrechtelijke, en na afloop van deze periode gewist, voor zover u niet akkoord bent gegaan met verdere verwerking en gebruik.

 

Uw rechten

Als aan de wettelijke vereisten is voldaan heeft u overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG de volgende rechten: Recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens.

Bovendien heeft u op grond van artikel 21 (1) AVG het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking op basis van artikel 6 (1) f AVG, evenals tegen de verwerking gericht op reclamemail.

Neem op aanvraag contact met ons op. De contactgegevens vindt u in de footer (onderaan iedere pagina).

 

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Overeenkomstig artikel 77 AVG heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder (AVG) als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig gebeurt.

 

Laatste update: 3.11.2021

Menu sluiten
Naar boven