Algemene informatie over gegevensbescherming overeenkomstig art. 13, 14 en 21 van de
Algemene Verordening GegevensbeschermingVerantwoordelijke partij

Voor het verzamelen en verwerken van gegevens is VKF Renzel NL verantwoordelijk.

 

Vrijwillige informatie

Wij verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om de orderopdracht af te wikkelen.

Het verstrekken van deze gegevens gebeurt vrijwillig. Er zijn geen negatieve gevolgen verbonden aan het niet verstrekken van deze gegevens. Echter zou dit in individuele gevallen latere communicatie kunnen bemoeilijken of vertragen.

 

Gegevensverwerking voor orderafhandeling

Wij verwerken de verzamelde gegevens volgens Artikel 6 par. 1 lid. b DSGVO ten behoeve van orderprestaties. Dit omvat ook de bijbehorende klantenservice.

Indien nodig worden persoonlijke gegevens doorgegeven binnen de Heinz Renzel Holding GmbH-groep waartoe VKF Renzel NL behoort en aan de bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van de order, bijvoorbeeld kredietinstellingen voor afwikkelingen van betalingen, leveranciers en bezorgdiensten.

De gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht worden samen met ons opgeslagen als stamgegevens bij de zakenpartner en kunnen op elk moment op verzoek worden verwijderd. De gegevens worden niet verwijderd, zolang er nog claims open staan, welke nog moeten worden geïnd. In het geval van wettelijke bewaartermijnen worden de betreffende gegevens gearchiveerd voor de duur van deze periode.

 

Gegevensverwerking ter bescherming van legitieme belangen

In individuele gevallen verwerken we uw persoonlijke gegevens om controles en nalevingsmaatregelen uit te voeren. Uw persoonlijke gegevens worden daarom in deze context gedeeltelijk verwerkt met het oog op het optimaliseren van interne processen. Het is mogelijk dat externe partijen voor dit doel toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens.

De verwerkingsactiviteit is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lid. f DSGVO en in het belang van het waarborgen van de rechtmatigheid van de gegevensverwerking of de processen die landelijk worden uitgevoerd binnen VKF Renzel NL.

 

Gegevensverwerking op basis van toestemming

Als u expliciete toestemming hebt gegeven om telefonisch of per e-mail over producten en diensten van de Heinz Renzel Holding GmbH Groep te worden geïnformeerd, zal een overeenkomstig proces worden uitgevoerd op basis van artikel 6, par. 1, lid a DSGVO. Uw toestemming kan op elk moment worden ingetrokken zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van het gehele proces tot nu toe. Als de toestemming wordt ingetrokken zullen wij de juiste gegevensverwerking stopzetten.

 

Gegevensverwerking voor direct adverteren

Wij verwerken uw gegevens voor direct adverteren, met name voor het verzenden van onze advertentie via e-mail en deels ook per post. De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lid f DSGVO en in het belang om u te informeren over nieuwe producten en diensten. Elke klant heeft zijn eigen recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking, waarvan de uitkomst leidt tot beëindiging van de mogelijkheid tot direct adverteren. Gegevens die uitsluitend voor direct adverteren worden bewaard worden bij bezwaar meteen verwijderd.

 

Gegevensontvanger

Wij dragen uw gegevens alleen aan derden over (bv. Kredietinstellingen voor afwerking van betalingen, advocaten voor de inning van openstaande vorderingen, verzenddiensten voor de levering van uw bestelling, ...), wanneer daarvoor een verordening gegevensbescherming bestaat (zoals bijvoorbeeld bovengenoemde wetgeving).

Uw gegevens kunnen we ook aan externe dienstverleners doorgeven (zoals bijvoorbeeld IT-dienstverleners, bedrijven die gegevens vernietigen of archiveren, grafische afdelingen of drukkerijen) die in het kader van de opdrachtverwerking nauw met ons verbonden zijn.

Als wij uw gegevens in het kader van opdrachtverwerking overdragen aan dienstverleners in andere landen, wordt ter garantie voor de rechtmatigheid van de gegevensoverdracht een contract opgesteld en wordt deze daar waar nodig voorzien van de europese richtlijnen, dit alles op grond van art. 46 par. 2 lid c DSGVO.

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden of anderszins doorverkopen.

 

Omgang met gegevens die niet rechtstreeks van betrokkene zijn verkregen

Naast de bovengenoemde gegevensverwerking verwerken we ook contactgegevens die we niet rechtstreeks van de betrokken persoon hebben verkregen en bewaren deze bij de al bestaande bestandsgegevens.

Zoniet in dit geval: VKF Renzel NL koopt bestandsgegevens van verschillende aanbieders in, slaat ze op in hun eigen systeem en gebruikt ze vervolgens binnen de wettelijk toegestane afspraken voor bijvoorbeeld een promotionele benadering. Het gaat hier dan niet om persoonlijke gegevens, maar alleen om bedrijfsadressen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat een klant die een bestelling bij ons plaatst, uw adresgegevens opgeeft, omdat een bestelling aan u moet worden geleverd of andere persoonlijke informatie die in de context van een (opdruk-)opdracht moet worden verwerkt. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de bestelling accuraat te kunnen verwerken. Het is ook mogelijk dat uw gegevens worden verstrekt als ontvanger van de factuur.

 

Contactgegevens opdrachtgever voor gegevensbescherming

VKF Renzel BV
Konrad Leitow
Im Geer 15, 46419 Isselburg
Tel. +49 (0) 2874 910 523
datenschutz@vkf-renzel.de

Op https://www.vkf-renzel.nl/content/privacyverklaring/ vindt u ook beleid aangaande privacy dat, naast dit algemene gegevensbeschermingsreglement, speciale informatie over gegevensbescherming bevat betreffende onze webshop.

 

Verwijzing naar een bezwaarschrift volgens Art. 21 DSGVO

Zijn gegevens op basis van artikel 6 par. 1 lid F opgeheven (gegevensverwerking om legitieme belangen te beschermen), dan hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. We zullen uw persoonsgegevens dan niet langer bewaren, tenzij er kennelijk zwaarwegende, legitieme redenen voor zijn die opwegen tegen de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking met het oog op het afdwingen, nastreven of verdedigen van juridische claims dient. Stuur dan uw bezwaar naar: verkoop@vkf-renzel.nl

 

Verwijzing naar het recht om bezwaar te maken tegen direct adverteren

Wij bewaren uw gegevens ten behoeve van direct adverteren. U hebt het recht om hiertegen bezwaar te maken, wat zal resulteren in de beëindiging van het bewaren van uw gegevens hieromtrent. Stuur dan uw bezwaar naar: verkoop@vkf-renzel.nl

 

Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft het recht om informatieverstrekking door verantwoordelijken betreffende uw persoonsgegevens, berichtgeving van onjuiste gegevens of annulering ervan, tenzij het gaat om de in art. 17 DSGVO beschreven redenen, als gegevens niet langer nodig zijn voor de nagestreefde doelen. De betrokkene heeft ook het recht om te vragen het bewaren van gegevens te beperken, wanneer aan een van de in art. 18 DSGVO beschreven voorwaarden wordt voldaan en in het geval van art. 20 DSGVO het recht zich voordoet dat gegevens overdragen mogen worden. Zijn gegevens op basis van artikel 6 par. 1 lid e (gegevens voor de officiële uitvoering van een overheidstaak of ter bescherming van het openbaar belang) of lid f opgeheven (bewaren van gegevens die rechtmatige belangen beschermt), heeft betrokkene het recht te allen tijde, om redenen die voortvloeien uit de eigen specifieke situatie, bezwaar te maken. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer meer bewaren en gebruiken, tenzij er aantoonbare dwingende legitieme gronden zijn, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of nodig zijn voor de vaststelling, de uitoefening of ter verdediging van juridische claims.

 

Recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Elke betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als hij van mening is dat de verwerking van de gegevens die op hem betrekking hebben, in strijd is met de bepalingen inzake gegevensbescherming. In het bijzonder kan het recht op beroep worden ingeroepen door een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar de persoon zijn woonplaats heeft of in de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.

Menu sluiten
Naar boven