Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen, personen en VKF Renzel.
1.2. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door VKF Renzel schriftelijk is bevestigd.
1.3. Afspraken met personeel of door niet bij haar in dienstzijnde derden binden VKF Renzel niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
1.4. De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan VKF Renzel van welke aard dan ook.
1.5. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige algemene voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.
1.6. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door VKF Renzel met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan VKF Renzel een opdracht verstrekt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

 

2. Prijzen

2.1. Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Dit geldt ook in de door VKF Renzel geleverde catalogus voorkomende afbeeldingen, maten en gewichten. Aan drukfouten, vergissingen en veranderingen kunnen door opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Het bij de bestelling door opdrachtgever genoemde bestelnummer is in voorkomende gevallen van doorslaggevend belang bij de levering van artikelen.
2.2. Alle door VKF Renzel opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en gelden “af magazijn Dinxperlo”. Verzendkosten / porto worden aan opdrachtgever in rekening gebracht tegen een gereduceerd tarief. Verzending geschiedt op risico van de opdrachtgever. Levering van orders boven de €700,- excl. BTW geschiedt in Nederland franco aan huis - excl. de Waddeneilanden - tenzij anders aangegeven door overeenkomstige pictogrammen (oversized producten / volumineuze producten). Opdrachten onder de €10,- kunnen niet worden uitgevoerd. Bij bestellingen onder €30,- wordt €5,- toeslag in rekening gebracht. Indien opdrachtgever weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is VKF Renzel gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.
2.3. Samples cq. zichtexemplaren worden berekend. Indien deze binnen 2 weken in originele staat en verpakking retour gezonden worden, ontvangt u een creditnota van 90% van de goederenwaarde excl. de vrachtkosten. Dit geldt niet voor artikelen welke op klantwens zijn gemaakt en artikelen die niet in de catalogus staan.
2.4. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

 

3. Opdrachten

3.1. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan VKF Renzel alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden indien VKF Renzel dit wenst. Na het verstrijken van de helft van de levertijd is annuleren niet meer mogelijk tenzij in overleg met VKF Renzel anders wordt overeengekomen.
3.2. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of ontvangst van de opdracht kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
3.3. Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden VKF Renzel eerst na schriftelijke acceptatie.
3.4. Indien er voor de voltooiing van werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven is, is dit nimmer de fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever VKF Renzel schriftelijk in gebreke te stellen. VKF-Renzel dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.5. Levering naar het buitenland geschiedt “af magazijn” Dinxperlo voor rekening en risico van opdrachtgever. VKF Renzel kan geen inlichtingen doen over de invoer- en douanevoorschriften in het exportland en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, opdrachtgever verbindt zich hierover zelf inlichtingen in te winnen.

 

4. Uitvoering van een opdracht

4.1. Alle goederen worden zo snel mogelijk vervaardigd en geleverd en VKF Renzel zal de grootst mogelijke zorg besteden aan de uitvoering van de opdracht. Oponthoud of vertraging in de uitvoering is niet voor rekening van VKF Renzel, tenzij door haar grove schuld of opzet veroorzaakt.
4.2. Bij bestellingen van artikelen met opdruk of bij artikelen die speciaal gemaakt worden kunnen meer- of minderleveringen van 10% voorkomen. Het geleverde aantal wordt berekend.
4.3. Overschrijding van de uitvoeringstermijn voor zover deze schriftelijk is overeengekomen bij de aanvaarding van de opdracht door VKF Renzel, ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal de opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. Ook indien VKF Renzel haar verplichtingen opschort, bijvoorbeeld indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
4.4. Alle door VKF Renzel geleverde goederen blijven eigendom van VKF Renzel totdat alle betalingen hebben plaatsgevonden. Opdrachtgever zal de aan hem geleverde goederen, zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet vervreemden, verpanden of op welke wijze of titel dan ook buiten zijn macht brengen. Onverminderd de overige rechten van VKF Renzel in deze algemene voorwaarden is VKF Renzel gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de geleverde goederen te (doen) demonteren en tot zich te nemen. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van VKF Renzel en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens VKF Renzel onmiddellijk opeisbaar zijn.
4.5. Adressen van opdrachtgevers worden door VKF Renzel in een geautomatiseerd bestand opgenomen. Na schriftelijk bezwaar van een opdrachtgever zal verwijdering van de gegevens plaatsvinden.

 

5. Betalingen

5.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door VKF Renzel aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
5.2. VKF Renzel behoudt het recht orders op vooruitbetaling te leveren. Orders kunnen op kredietwaardigheid worden gecheckt.
5.3. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment in verzuimtreden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
5.4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan VKF Renzel verschuldigde bedrag en dat bezwaren tegen de hoogte van een factuur de betalingsverplichtingen niet opschorten.
5.5. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke VKF Renzel moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 230,-.

 

6. Intellectuele eigendom

6.1. Alle door VKF Renzel verstrekte stukken, zoals catalogi, adviezen, ontwerpen, foto’s, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VKF Renzel worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis aan derden gebracht.
6.2. VKF Renzel behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

7. Reclames, garanties en teruggave-recht

7.1. Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Bij overschrijding van de voorgenoemde termijn verliest u uw aanspraken op garantie. Bij verschil van uitleg van offertes en/of andere informatie geldt de uitleg van VKF Renzel als bindend.
7.2. Indien VKF Renzel een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij dit kosteloos herstellen, een korting geven of het geleverde vervangen. De garantieverplichting vervalt, indien de gekochte artikelen zonder voorafgaande toestemming van VKF Renzel door derden worden veranderd of gerepareerd. Reparatierekeningen van derden worden slechts aanvaard, indien wij voorafgaande aan de reparatie toestemming daartoe hebben verleend.
7.3. Opdrachtgever zal alle door VKF Renzel voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder andere door haar gelegenheid te bieden ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
7.4. Recht van teruggave bestaat alleen bij artikelen die gebreken vertonen, of bij gerechtvaardigde reclamaties. Van foutieve leveringen worden telefonische bestellingen uitgesloten, daar hierbij sprake kan zijn van een overbrengingsfout derhalve prefereren wij schriftelijke bestellingen. Ongefrankeerde en onaangekondige retourzendingen worden niet geaccepteerd. Eventuele retourzendingen of ruilen van goederen kan uitsluitend plaatsvinden met een RMA formulier en na overleg en t.a.v. de medewerker met wie de afspraak is gemaakt en dient te geschieden in originele verpakking, met leveringsbon en juiste retouradres. Goederen die door u fout besteld zijn en geretourneerd worden, berekenen wij 10% verwerkingstoeslag van het totaal retour gestuurde goederenbedrag. Uitgesloten zijn artikelen die niet in de catalogus staan en speciaal voor u gemaakte artikelen. Ook 'kleding' beginnend met hoofdnummer 46 (art.nr. 46.xxxx.xx) kan niet worden geretourneerd.
7.5. Bij de beoordeling van een reclame is de schriftelijke orderbevestiging van VKF Renzel maatgevend.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1. VKF Renzel draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door VKF Renzel te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan en slechts voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
8.2. Opdrachtgever is gehouden VKF Renzel schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen VKF Renzel instellen terzake van schade ontstaan door de uitgevoerde diensten.
8.3. VKF Renzel aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken. VKF Renzel zal ook in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niettijdige uitvoering van de opdracht.
8.4. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, hebben wij ingeval van overmacht het recht om, naar keuze van, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst onder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat wij tot enige vergoeding van de schade gehouden kunnen worden. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ons kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan onze schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor onze rekening komt. Overmacht schorst de verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst voor de afnemer niet.

 

9. Geschillen

9.1. Op alle overeenkomsten en transacties van VKF Renzel is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
9.2. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen dan ook worden onderworpen aan het oordeel van een Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen. Bevoegde rechtbank is de rechtbank te Zutphen.

 

10. Het Verdrag der Verenigde Naties

Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het Weens koopverdrag) is niet van toepassing.

 

11. Slotbepaling

11.1. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij VKF Renzel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal-Gelderland te Arnhem.

 

 

Deze publicatie is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Het gebruik van teksten, foto‘s en/of tekeningen - ook bij uitzondering en/of in veranderde vorm - is zonder schriftelijke toestemming van VKF Renzel niet toegestaan en dus strafbaar.

 

Dit geldt in het bijzonder voor verveelvuldiging, vertaling en/of het gebruik in gegevensbewerkings-toepassingen.

 

In deze publicatie worden patenten, gebruiksmonsters, smaakmonsters en merknamen gebruikt; ook als deze niet als zulke worden aangeduid, gelden de hiermee overeenstemmende beschermingsregels.

 

De kleuren van verschillende afbeeldingen kunnen niet gegarandeerd worden.

Menu sluiten
Naar boven